Tiếng hát Như Ngọc Hoa -Tinh Chúa Bao La và Cảm Tưởng của Nguyễn Hữu Quang

Tiếng hát Như Ngọc Hoa

Ca Khúc :-Tinh Chúa Bao La và Tâm Tình và Cảm Tưởng của Nguyễn Hữu Quang

 1/- Lời Tâm Tình và Cảm Nhận Về Niềm Tin vào Thiên Chúa cùa Nguyễn Hữu Quang 

2/- Ca Khúc  Tình Chúa Bao La 

Sáng tác và Trình Bày Như Ngọc Hoa

Nhóm Bè Cadilac