Tác Động Nguy Hại về sức Khỏe và môi trường của Hút Thuốc lá

Tác Động Nguy Hại về Sức Khỏe và Môi Trường của Hút Thuốc lá

Sức Khỏe là vàng – Không Hút thuốc

 

 

 

Đầu lọc thuốc lá gây ô nhiểm môi trường và các tác hại khác-

Lá phổi bình thường và lá phổi người hút thuốc

Hãy Thương Mình – Thương người – Không Hút Thuốc