Tiêm Vaccine Tăng Cường Ngay Cho Quí Vị Cao Niên 50 Tuổi Trở Lên

Tiêm Vaccine Tăng Cường Ngay Cho Quí Vị Cao Niên 50 Tuổi Trở Lên

Vì Sức Khỏe – An Toàn cho quí vị Cao Niên nhất là  người có bệnh tiềm ẩn. Hãy liên lạc ngay với bác sĩ Gia Đình hay Cơ quan Y Tế Nhân Sinh để biết rõ thêm chi tiết.

Khuyến Cáo Từ Bộ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ